Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu

ul. Józefowska 1, 37-610 Narol   Herb Narol

                                                                                                                                              

 

Fundusz alimentacyjny

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

przysługuje: 

 • osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:;
 • przedstawicielowi ustawowemu osoby uprawnionej;
 • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł
 • do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia (wyjątek stanowi osoba uprawniona legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - w jej przypadku nie obowiązuje ograniczenie wiekowe),
 • jeżeli dochód rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 900 zł na osobę;
 • jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

 

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

 

Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  to:

- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne,
-inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności: zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci, stypendia szkolne, należności otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych).


Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Osoby, które otrzymują świadczenie z funduszu alimentacyjnego, muszą niezwłocznie informować ośrodek wypłacający świadczenie, o wszelkich zmianach w sytuacji rodziny, które mają wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (tj. zmiana w liczbie członków rodziny, uzyskanie lub utrata dochodu, wyjazd członka rodziny poza granice kraju). W przypadku uzyskania dochodu, należy przedstawić zaświadczenie o wysokości dochodu netto za pierwszy miesiąc następujący po uzyskaniu dochodu.

 

 

 

 

Działania wobec dłużników alimentacyjnych

 

 • podejmuje organ właściwy dłużnika, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego;
 • podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli:
 1. osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego lub jej przedstawiciel ustawowy, złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Egzekucja bezskuteczna w rozumieniu przepisów ww. ustawy to egzekucja, w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Jeśli osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie musi ona składać odrębnego wniosku w sprawie podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego, ponieważ organ wypłacający świadczenie z urzędu wystąpi o podjęcie takich działań do organu właściwego dłużnika.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. O takie zaświadczenie może także wystąpić do komornika organ właściwy wierzyciela.

Informacje

Liczba wyświetleń: 10
Utworzono dnia: 25.03.2022

Historia publikacji

 • 20.04.2022 14:11, Administrator
  Edycja strony: Fundusz alimentacyjny
 • 25.03.2022 12:57, Administrator
  Edycja strony: Fundusz alimentacyjny
 • 25.03.2022 12:55, Administrator
  Dodanie strony: Fundusz alimentacyjny