Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu

ul. Józefowska 1, 37-610 Narol   Herb Narol

                                                                                                                                              

 

Pomoc Społeczna

ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje:
 

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która osiągnęła wiek emerytalny.

Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby , z tym, że kwota ta nie może być wyższa niż 719,00 zł miesięcznie,

- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

 

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego ustała się w następujący sposób:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

- w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem  rodziny.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

ZASIŁEK CELOWY I SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

Zasiłek celowy przysługuje osobie lub rodzinie, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

- żywności;

- leków;

- leczenia;

- opału;

- odzieży;

- niezbędnych przedmiotów użytku domowego;

- drobnych remontów i napraw w mieszkaniu;

- kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Specjalny zasiłek celowy przysługuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. 

POSIŁKI, ZASIŁKI CELOWE 

RAMACH WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 - 2023

W ramach programu osobom i rodzinom z terenu miasta i gminy Narol jest przyznawana pomoc w postaci opłacenia posiłków dla dzieci i młodzieży oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osób starszych, samotnych chorych i niepełnosprawnych, a także pomoc w postaci zasiłków celowych i paczek żywnościowych w ramach tego programu. Realizacja Programu przez tut. Ośrodek pozwala na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia.

Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na wniosek zainteresowanego, rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek o dożywianie mogą złożyć rodziny i osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub odpowiednio kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej.

Przyznanie pomocy w zakresie dożywiania przebiega takim samym trybem, jak pozostałe świadczenia z pomocy społecznej. Jest poprzedzone wywiadem środowiskowym i ma formę decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo odwołania się.


USŁUGI OPIEKUŃCZE

Mogą być przyznane osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Usługi mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych, a rodzinna nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Odpłatność za usługi dla osób korzystających z tej formy pomocy ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz faktycznego kosztu usług. Obecna stawka wynosi 18,00 zł za godzinę świadczonej usługi.

 

POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Pobyt w domu pomocy społecznej przysługuje:

osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym Życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

 1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS-u, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej;

 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania, lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę.

Do pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie dołącza się:

 1. kserokopię decyzji organu emerytalno-rentowego, ustalającego wysokość emerytury lub renty, lub inne dokumenty potwierdzające dochód;

 2. pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie oraz pisemną zgodę na potrącanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej;

 3. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 4. oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed    wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdzie opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;

 5. inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego w trakcie przeprowadzanego     wywiadu środowiskowego.

Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje tut. Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminny prowadzący dom pomocy społecznej, łub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi w kolejności:

 1. mieszkaniec domu (osoba skierowana) w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka - nie więcej niż 70% swojego dochodu;

 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi;

 3. gmina, z której osoba została skierowana;

 4. inne osoby spokrewnione lub nie.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym w danym roku ustała się i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 13
Utworzono dnia: 25.03.2022

Historia publikacji

 • 25.03.2022 12:22, Administrator
  Dodanie strony: Pomoc Społeczna