Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu

ul. Józefowska 1, 37-610 Narol   Herb Narol

                                                                                                                                              

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu zobowiązuje się zapewnić dostępność steony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://mgopsnarol.naszbip.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu

ul. Józefowska 1, 37-610 Narol

Telefon: (16) 631 70 32

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-24.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-04-14.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MGOPS Narol. Niektóre zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników są w formie skanów i PDF.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bartłomiej Adamek,adres poczty elektronicznej b.adamek@mgops.narol.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (16) 631 70 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naroluul. Józefowska 1, 37-610 Narol

Budynek jest dostosowany architektoniczne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada oznaczenia dróg ewakuacyjnych, pracownicy Ośrodka posiadają odpowiednie szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Józefowskiej oarz od ul. Kościelnej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od ul. Kościelnej znajduje się winada dla wózków. Przed budynkiem od strony ul. Józefowskiej jak i od strony ul. Kościelnej znajdują się miejsca parkingowe.

W Miesjko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ośrodek nie posiada pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek w którym siedzubę ma ośrodek wsparcia Dzienny Doom Senior+ w Jędrzejówce, Jędrzejówka 54, 37-610 Narol

Ośrodk wsparcia mieści się w jednym budynku posiadającym wejście główne od ulicy, które dostosowane jest  dla osób niepełnosprawnych. Wejście od podwórka stanowi bazę dla dostawców. Nawierzchnia przed wejściami do budynku jest utwardzona i wyłożona kostką brukową.  Dzienny Dom „Senior +” znajduje się w parterowym budynku. Drzwi zewnętrzne wejścia głównego od strony ulicy prowadzą do korytarza, z którego można swobodnie dostać się do  pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+”, w których to pomieszczeniach znajduje się również przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych łazienka. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, obszaru kontroli, oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie zastosowano   oznaczeń kontrastowych gdyż wszystkie podłogi znajdują się na jednym poziomie i nie ma żadnych powierzchni spadkowych. Na terenie obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Przed budynkiem znajduje się parking.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 131
Utworzono dnia: 25.09.2020
Dokument wprowadził:
Bartłomiej Adamek
Dokument opublikował:
Bartłomiej Adamek
Dokument wytworzył:
Bartłomiej Adamek

Historia publikacji

  • 14.04.2021 14:08, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 14.04.2021 14:06, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 14.04.2021 14:05, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności