Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu

ul. Józefowska 1, 37-610 Narol   Herb Narol

                                                                                                                                              

 

POMOC SPOŁECZNA

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 10. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 11. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 12. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 15. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 16. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 17. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 18. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 19. zaświadczenia o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;
 20. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12;
 21. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 22. oświadczenia o stanie majątkowym.

 

DRUKI DO POBRANIA

Załączniki:

Klauzula informacyjna RODO

Utworzono dnia 19.08.2021, 13:01

Oświadczenie dot. przekazywania świadczeń na rachunek bankowy

Utworzono dnia 16.04.2021, 09:05

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

Utworzono dnia 14.04.2021, 12:49

ZRZECZENIE PRAWA DO ODWOŁANIA OD DECYZJI

Utworzono dnia 14.04.2021, 12:48

OŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU W EWIDENCJI BEZROBOTNYCH/POSZUKUJĄCYCH PRACY

Utworzono dnia 14.04.2021, 12:46

OŚWIADCZENIE O WILEKOŚCI POSIADANEGO GOSPODARSTWA ROLENGO W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH

Utworzono dnia 14.04.2021, 12:45

OŚWIADCZENIE JEDNORAZOWY DOCHÓD

Utworzono dnia 14.04.2021, 12:41

OŚWIADCZENIE DO ZASIŁKU CELOWEGO W RAMACH PROGRAMU: "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

Utworzono dnia 14.04.2021, 12:41

OŚWIADCZENIE O POINFORMOWANIU O MOŻLIWOŚCI WGLĄDU W AKTA SPRAWY

Utworzono dnia 14.04.2021, 12:38

WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI

Utworzono dnia 14.04.2021, 12:35

WNIOISEK O UCHYLENIE DECYZJI

Utworzono dnia 14.04.2021, 12:34

WNIESK O POMOC

Utworzono dnia 14.04.2021, 12:33

Informacje

Liczba wyświetleń: 41
Utworzono dnia: 14.04.2021

Historia publikacji

 • 19.08.2021 13:01, Administrator
  Dodanie załącznika: Klauzula informacyjna RODO
 • 19.08.2021 12:55, Administrator
  Usunięcie załącznika: KLAUZULA RODO
 • 16.04.2021 09:05, Administrator
  Dodanie załącznika: Oświadczenie dot. przekazywania świadczeń na rachunek bankowy