Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu

ul. Józefowska 1, 37-610 Narol   Herb Narol

                                                                                                                                              

 

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") informujemy, że przetwarzamy dane osobowe.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować: listownie, na adres: ul. Józefowska 1. 37-610 Narol, za pośrednictwem poczty e - maił, na adres: mgops@narol.pl
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować listownie, na adres: listownie, na adres: ul. Józefowska l, 37-610 Narol, za pośrednictwem poczty e - mail, na adres: iodo@mgops.narol.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu, na podstawie art. 6 RODO (obowiązek prawny spoczywający na Administratorze) oraz właściwych przepisów prawa.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia lub inni administratorzy danych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu takie jak: podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów, tj. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym"), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych - z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa wskazane powyżej.
  Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Informacje

Liczba wyświetleń: 125
Utworzono dnia: 13.04.2021
Dokument wprowadził:
Bartłomiej Adamek
Dokument opublikował:
Bartłomiej Adamek

Historia publikacji

 • 20.08.2021 09:39, Administrator
  Edycja strony: RODO
 • 26.05.2021 09:59, Administrator
  Edycja strony: RODO
 • 13.04.2021 14:51, Administrator
  Edycja strony: RODO